1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست بعدها فروید، روانکاو معروف و سایر پیروان او به انسان ها به عنوان موجودات دوجنسی نگریستند. تا اینکه با اعتراضات در آمریکا مفهوم دو جنس گرایی در جامعه جا باز کرد و در سیاست هم دیده شد. تحقیقات ژنتیکی روی مردان نشان داده که برخی کوروموزوم ها http://edgarrmvq072.iamarrows.com/10-situations-when-you-ll-need-to-know-about-bayskshwal-chyst

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story